Μέθοδος Ισοδύναμου Απόδοσης Ομολόγου (Bond equivalent yield)

Μέθοδος της ισοδύναμου απόδοσης ομολόγου είναι η μέθοδος κατά την οποία η απόδοση ισούται με το επιτόκιο που εξισώνει την Παρούσα Αξία όλων των μελλοντικών χρηματικών ροών και του τελικού κεφαλαίου, με την τρέχουσα τιμή αγοράς του προϊόντος.

Η απόδοση υπολογίζεται αν ο παρακάτω τύπος λυθεί ως προς το r (επιτόκιο):

Ypologismos apodosis me ti methodo tou isodynamou apodosis omologou 1

όπου:
C = περιοδικό τοκομερίδιο
m = συχνότητα των τοκομεριδίων
n = αριθμός των ετών που απομένουν μέχρι την λήξη, όπου οι τόκοι πρέπει να καταβάλλονται κάθε τρεις μήνες.
Ρ = ονομαστική αξία
r = επιτόκιο / απόδοση στη λήξη (yield to maturity)

Επειδή οι πρώτοι mn όροι είναι μία γεωμετρική πρόοδος ο τύπος μπορεί να ξαναγραφεί ως εξής:

Ypologismos apodosis me ti methodo tis isodynamou apodosis omologou 2

Παράδειγμα:
Έστω 18μηνο πιστοποιητικό κατάθεσης με τιμή πώλησης 99 κι ετήσιο επιτόκιο 9%. Αν οι τόκοι καταβάλλονται κάθε 3 μήνες και η ονομαστική αξία είναι 100, η απόδοση του θα είναι:

Paradeigma ypologismou apodosis me ti methodo tis isodynamou apodosis omologou