Στρατηγική Bullet (Bullet strategy)

Στρατηγική bullet είναι μια επενδυτική στρατηγική σύμφωνα με την οποία ένα χαρτοφυλάκιο είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε οι ωριμάνσεις των χρεογράφων του να συγκεντρώνονται σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο της καμπύλης αποδόσεων. […]