Στρατηγική Bullet (Bullet strategy)

Στρατηγική bullet είναι μια επενδυτική στρατηγική σύμφωνα με την οποία ένα χαρτοφυλάκιο είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε οι ωριμάνσεις των χρεογράφων που περιέχονται σε αυτό να συγκεντρώνονται σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο της καμπύλης αποδόσεων (yield curve).

Το αντίθετο της στρατηγικής bullet είναι η στρατηγική barbell.