Κεφαλαιακά Κέρδη / Κεφαλαιακές Ζημίες (Capital gain / Capital loss)

Κεφαλαιακό κέρδος είναι μία αύξηση της αξίας του κεφαλαίου μιας επένδυσης εάν αυτή ρευστοποιηθεί, όπως μια μετοχή, ένα ομόλογο ή ένα ακίνητο. […]