Κεφαλαιακά Κέρδη / Κεφαλαιακές Ζημίες (Capital gain / Capital loss)

Κεφαλαιακό κέρδος / Κεφαλαιακή ζημία είναι η αύξηση/μείωση της αξίας μιας επένδυσης εάν αυτή τελικά ρευστοποιηθεί, όπως μια μετοχή, ένα χρεόγραφο ή κάποιο ακίνητο.

Παράδειγμα:
Εάν ένας επενδυτής αγοράσει μία μετοχή στην τιμή των 5 ευρώ και την πουλήσει τελικά 7, καταγράφει μικτό κεφαλαιακό κέρδος 2 ευρώ ανά μετοχή.

Το καθαρό κεφαλαιακό κέρδος θα προκύψει εάν αφαιρεθεί η προμήθεια της επενδυτικής ή χρηματιστηριακής εταιρίας.

Παράδειγμα 2:
Έστω ομόλογο με τιμή αγοράς στη δευτερογενή αγορά 800 ευρώ και πώληση έναντι 1.000, τότε θα προκύψει κέρδος του επενδυμένου κεφαλαίου.

Από την ίδια επένδυση μπορεί να προκύψει επιπλέον κέρδος από το εισπραττόμενο περιοδικά τοκομερίδιο αλλά αυτό εξαρτάται από την κίνηση των επιτοκίων της αγοράς.

Παράδειγμα 3:
Στην περίπτωση των ακινήτων καταγράφεται κεφαλαιακό κέρδος εαν αυτό πωληθεί σε υψηλότερη τιμή από αυτή που αγοράστηκε.

Αντιθέτως κεφαλαιακή ζημία (capital loss) καταγράφεται όταν το περιουσιακό στοιχείο πωληθεί κάτω από την τιμή κτήσης του.

Για να προκύψει η καθαρή κεφαλαιακή ζημία πρέπει να προστεθούν και τα σχετικά έξοδα (προμήθειες, φόροι κλπ).