Χρεόγραφα εξασφαλισμένα με Περιουσιακά Στοιχεία (Asset-Backed Securities (ABS))

Χρεόγραφα εξασφαλισμένα με περιουσιακά στοιχεία (ABS) είναι ενυπόθηκοι τίτλοι εγγυημένα από περιουσιακά στοιχεία όπως πιστώσεις, στεγαστικά δάνεια, χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), πιστωτικές κάρτες, εγγυημένα χρεωστικά ομόλογα […]