Χρεόγραφα εξασφαλισμένα με Περιουσιακά Στοιχεία (Asset-Backed Securities (ABS))

Χρεόγραφα εξασφαλισμένα με περιουσιακά στοιχεία (ABS) είναι ενυπόθηκοι τίτλοι εγγυημένοι από περιουσιακά στοιχεία όπως πιστώσεις, στεγαστικά δάνεια, χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing), πιστωτικές κάρτες, εγγυημένα χρεωστικά ομόλογα κτλ.

Τα ενυπόθηκα ομόλογα (ABS) αποτελούν σημαντικό συστατικό των χαρτοφυλακίων μικρής διάρκειας (short duration) λόγω της κατά μέσο όρο βραχείας διάρκειας μέχρι τη λήξη τους, της υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης των εκδόσεων και της απόδοσης τους, που είναι μεγαλύτερη από αυτή των εντόκων γραμματίων του δημοσίου.

Οι επενδυτές πέραν των ικανοποιητικών αποδόσεων, μετέχουν σε αγορά με υψηλή ρευστότητα και μικρή μεταβλητότητα τιμών, ενώ επιτυγχάνουν και διαφοροποίηση του επενδυτικού τους χαρτοφυλακίου.

Οι εκδότες αυτών των ομολόγων έχουν τα εξής πλεονεκτήματα:

  • μικρότερο κόστος κεφαλαίων,
  • ευελιξία χρηματοδότησης μέσω της διαφοροποίησης των πηγών άντλησης χρημάτων,
  • μεγαλύτερη βάση επενδυτών και
  • ανακούφιση από το βάρος των νομικών κινδύνων