Διαμεσολαβητής / Χρηματομεσίτης (Broker)

Διαμεσολαβητής (broker) είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο μεσολαβεί για την ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων μεταξύ αγοραστών και πωλητών. […]