Χρηματοροή (Cash flow)

Χρηματοροή είναι η κίνηση των άμεσα ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, στο τέλος της οποίας εμφανίζεται το ποσό της αύξησης ή της μείωσης τους. […]