Χρηματοροή (Cash flow)

Χρηματοροή (χρηματική εισροή/εκροή) είναι η κίνηση των άμεσα ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, στο τέλος της οποίας εμφανίζεται το ποσό της αύξησης ή της μείωσης τους.

Εναλλακτικά, είναι το ποσό των μετρητών που μία εταιρία κερδίζει ή χάνει στη διάρκεια μιας λογιστικής περιόδου και το οποίο προσαρμόζεται για κάθε προηγούμενη λογιστική εγγραφή που αφορά τόκους και άλλες συναλλαγές χωρίς μετρητά.

Xrimatikes Eisroes - Ekroes

Χρηματοροές στις Επενδύσεις

Στις επενδύσεις εταιριών ακινήτων ή αμοιβαίων κεφαλαίων, οι χρηματοροές είναι σημαντικές διότι δείχνουν την ικανότητα των εταιρειών να πληρώνουν μερίσματα.

Καθώς οι εισροές και εκροές δεν είναι ίσες, μία ανάλυση αυτών είναι απαραίτητη ιδιαίτερα για τις εταιρίες που είναι ευαίσθητες στις κυκλικές διακυμάνσεις ή υπόκεινται σε εξωτερικές επιδράσεις.

Στην επενδυτική πρακτική οι χρηματοροές αντιπροσωπεύουν τα μικτά κέρδη, δηλαδή τα κέρδη πριν να καταλογισθούν τα έξοδα και οι αποσβέσεις.