Τιμή Κλεισίματος Ομολόγου (Closing price (bond))

Τιμή κλεισίματος ενός ομολόγου ομολόγων είναι ο σταθμισμένος, ανάλογα με τον όγκο, μέσος όρος των συναλλαγών των τελευταίων 30 λεπτών της συνεδρίασης του χρηματιστηρίου. […]