Τιμή Κλεισίματος Ομολόγου (Closing price (bond))

Τιμή κλεισίματος ενός ομολόγου είναι ο σταθμισμένος, ανάλογα με τον όγκο, μέσος όρος των συναλλαγών των τελευταίων 30 λεπτών της συνεδρίασης του χρηματιστηρίου.

Ο υπολογισμός της τιμής κλεισίματος των ομολόγων γίνεται ως εξής:

  • Υπολογισμός του σταθμισμένου, με τον όγκο, μέσου όρου της τιμής εκτέλεσης των συναλλαγών στο ομόλογο τα τελευταία 30 λεπτά των συναλλαγών.
  • Αν δεν υπάρχει συναλλαγή στο διάστημα των τελευταίων 30 λεπτών τότε ο υπολογισμός γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές των τελευταίων 60 λεπτών.
  • Αν δεν υπάρχουν συναλλαγές τα τελευταία 60 λεπτά τότε λαμβάνονται υπόψη οι συναλλαγές ολόκληρης της ημέρας.
  • Αν δεν υπάρχουν συναλλαγές ολόκληρη την ημέρα τότε η τιμή κλεισίματος είναι η τιμή εκκίνησης (opening price) του ομολόγου.

Η διαπραγμάτευση των ομολόγων από το σύστημα ΟΑΣΗΣ, βασίζεται στα παρακάτω χαρακτηριστικά του μοντέλου διαπραγμάτευσης:

  • Η εισαγωγή εντολών αγοράς και πώλησης γίνεται σε τιμή επί τοις εκατό της ονομαστικής αξίας του ομολόγου εκφρασμένη σε χιλιοστά (π.χ. τιμή 123456 ισοδυναμεί με τιμή 123,456%).
  • Η κατάταξη των εντολών γίνεται όπως αντίστοιχα στο χρηματιστήριο με τις μετοχές (καλύτερος αγοραστής είναι ο ακριβότερος αγοραστής και καλύτερος πωλητής είναι ο φθηνότερος πωλητής).
  • Η προτεραιότητα των εντολών βασίζεται στο χρόνο, εφόσον η τιμή ζήτησης ισούται με την τιμή προσφοράς
  • Οι συναλλαγές εκτελούνται στην τιμή της εντολής που προϋπάρχει στο σύστημα.
  • Η διαπραγμάτευση βασίζεται στην ανωνυμία του αντισυμβαλλόμενου.
  • Η διαπραγμάτευση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω εντολών, δηλαδή δεν υπάρχουν ειδικοί διαπραγματευτές.

To ανώτατο / κατώτατο ημερήσιο επιτρεπόμενο ποσοστό διακύμανσης των τιμών των κινητών αξιών που είναι εισηγμένες για διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος είναι το +/- 4% στην Ελλάδα, εκτός από τα μετατρέψιμα ομόλογα τα οποία διαπραγματεύονται ελεύθερα, δηλαδή χωρίς ημερήσιο όριο διακύμανσης.