Πρόγραμμα Αγοράς Καλυμμένων Ομολογιών (Covered Bond Purchase Programme (CBPP))

Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών ήταν ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για την αγορά καλυμμένων ομολογιών σε ευρώ που έχουν εκδοθεί στην Ευρωζώνη. […]