Ημερήσιο trading (Day Trading / Daylight Trade)

Ημερήσιο trading (day trading) είναι η ταχεία αγορά και πώληση χρεογράφων με σκοπό το κέρδος από τις προσωρινές διακυμάνσεις των τιμών τους, κλείνοντας όλες τις ανοιχτές θέσεις συνήθως μέχρι το τέλος της ημέρας. […]