Deferred Strike Option (Deferred strike option)

Deferred strike option είναι ένα εξωτικό δικαίωμα προαίρεσης που επιτρέπει στον αγοραστή να θέσει την τιμή εξάσκησης του δικαιώματος σε ένα σταθερό ποσοστό επί της τιμής spot σε οποιονδήποτε χρόνο μετά την έναρξη του συμβολαίου. […]