Deferred Strike Option (Deferred strike option)

Deferred strike option είναι ένα εξωτικό δικαίωμα προαίρεσης που επιτρέπει στον αγοραστή να θέσει την τιμή εξάσκησης του δικαιώματος, όχι κατά τη στιγμή της συναλλαγής, αλλά οποιαδήποτε στιγμή πριν τη λήξη του συμβολαίου.

Όταν καθοριστεί η τιμή εξάσκησης, το deferred strike option μετατρέπεται σε απλό δικαίωμα προαίρεσης (vanilla option) μέχρι την ημερομηνία λήξης του.

Αυτό το  δικαίωμα προαίρεσης συνήθως αγοράζεται εάν ο επενδυτής εκτιμά ότι το τρέχον επίπεδο της μεταβλητότητας των τιμών στις αγορές είναι σχετικά μικρό.

Τα πλέον γνωστά εξωτικά options είναι τα εξής: