Διευκόλυνση Αποδοχής Καταθέσεων (Deposit facility)

Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων είναι μια πάγια διευκόλυνση την οποία παρέχει το Ευρωσύστημα και την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν οι αντισυμβαλλόμενοι για να […]