Διευκόλυνση Αποδοχής Καταθέσεων (Deposit facility)

Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων είναι μια πάγια διευκόλυνση την οποία παρέχει το Ευρωσύστημα και την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν οι αντισυμβαλλόμενοι για να πραγματοποιούν καταθέσεις σε μια εθνική Κεντρική Τράπεζα, με διάρκεια μίας ημέρας και με προκαθορισμένο επιτόκιο.