Ασιατικό Δικαίωμα Προαίρεσης / Δικαίωμα Μέσης Τιμής (Asian option)

Asian option ή δικαίωμα μέσης τιμής είναι ένα εξωτικό δικαίωμα προαίρεσης του οποίου η πληρωμή εξαρτάται από την μέση τιμή της αξίας του υποκείμενου χρεογράφου στη διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής περιόδου και όχι μόνο κατά την ωρίμανση του. […]