Ασιατικό Δικαίωμα Προαίρεσης / Δικαίωμα Μέσης Τιμής (Asian option)

Asian option ή δικαίωμα μέσης τιμής είναι ένα εξωτικό δικαίωμα προαίρεσης του οποίου η πληρωμή εξαρτάται από την μέση τιμή της αξίας του υποκείμενου χρεογράφου στη διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής περιόδου και όχι μόνο κατά την ωρίμανση του, όπως συμβαίνει στα απλά δικαιώματα προαίρεσης (plain vanilla options).

Ένα ασιατικό δικαίωμα μπορεί να προστατεύσει τους επενδυτές από την υπερβολική μεταβλητότητα που επικρατεί στις αγορές.

Τα πλέον γνωστά εξωτικά options είναι τα εξής: