Δείκτης Τιμής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price-to-Earnings ratio (P/E))

Δείκτης τιμής μιας μετοχής προς κέρδη ανά μετοχή είναι ο αριθμοδείκτης που προσδιορίζει την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή μιας μετοχής ως προς τα κέρδη ανά μετοχή της τελευταίας λογιστικής χρήσης. […]

Φαινόμενο του Δείκτη Τιμής προς Κέρδη ανά Μετοχή (P/E) (P/E effect)

Φαινόμενο του P/E (Price to Earnings ratio) είναι η θεωρία σύμφωνα με την οποία χαρτοφυλάκια που αποτελούνται από μετοχές με χαμηλό P/E θα έχουν καλύτερη μελλοντική απόδοση από χαρτοφυλάκια που αποτελούνται από μετοχές με υψηλό P/E. […]