Δείκτης Τιμής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price-to-Earnings ratio (P/E))

Δείκτης τιμής μιας μετοχής (Ρrice) προς κέρδη ανά μετοχή (Εarnings) είναι ο αριθμοδείκτης που ορίζεται διαιρώντας την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή μιας μετοχής ως προς τα κέρδη ανά μετοχή της τελευταίας λογιστικής χρήσης.

Logos timis pros kerdi ana metoxi - Price to earnings ratio - Euretirio

Ο δείκτης αυτός υποδεικνύει το χρονικό διάστημα σε έτη, που χρειάζεται ένας επενδυτής για να ανακτήσει (χωρίς επανεπένδυση), το κεφάλαιο που δαπάνησε για την αγορά μίας μετοχής.

Εναλλακτικά, μέσω του δείκτη ένας επενδυτής αντιλαμβάνεται τι ποσό ανά μονάδα κερδών πρέπει να καταβάλει για να αποκτήσει τη μετοχή μιας συγκεκριμένης εταιρείας.

Παράδειγμα:
Έστω μία μετοχή Χ με τιμή στα 20€ και τα κέρδη ανά μετοχή στα 5€, τότε ο δείκτης P/E είναι (20 / 5 =) 4.

Δηλαδή η μετοχή πωλείται 4 φορές πάνω από τα ετήσια κέρδη ή εναλλακτικά ο επενδυτής θα πρέπει να περιμένει 4 χρόνια για να κάνει απόσβεση της επένδυσης του.

Ο λόγος τιμής προς κέρδη ανά μετοχή δεν υπολογίζεται όταν:

  • η επιχείρηση έχει ζημιές, καθώς ο δείκτης γίνεται αρνητικός
  • τα κέρδη είναι μηδέν, καθώς ο δείκτης ισούται με το άπειρο και δεν γίνεται να υπολογιστεί

Μια μετοχή με δείκτη Ρ/Ε χαμηλότερο από τις άλλες εταιρείες του ίδιου κλάδου και συναφούς αντικειμένου δραστηριότητας, θεωρείται υποτιμημένη, ενώ αντίθετα υψηλή αναλογία τιμής – κερδών δείχνει υψηλή ζήτηση από μεριάς επενδυτών για τις μετοχές μιας εταιρείας.

Αυτό συμβαίνει γιατί μετοχές με υψηλότερο P / E, προβλέπεται να ανακοινώσουν μεγάλη αύξηση κερδών.