Δημόσια Κατανάλωση (Government consumption)

Δημόσια κατανάλωση είναι οι τρέχουσες δαπάνες του δημοσίου για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, δαπάνες κατασκευών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και δαπάνες για την αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού. […]