Οικονομικός ρόλος του Κράτους (Economic role of state)

Οικονομικός ρόλος του κράτους είναι οι τρόποι και το γενικό νομικό πλαίσιο με το οποίο λειτουργεί μια χώρα όσον αφορά οικονομικά θέματα που αφορούν ολόκληρη την κοινωνία, με γνώμονα το συλλογικό συμφέρον. […]