Οικονομικός ρόλος του Κράτους (Economic role of state)

Οικονομικός ρόλος του κράτους είναι οι τρόποι και το γενικό νομικό πλαίσιο με το οποίο λειτουργεί μια χώρα όσον αφορά οικονομικά θέματα που αφορούν ολόκληρη την κοινωνία, με γνώμονα το συλλογικό συμφέρον.

Ακόμη και στις οικονομίες που λειτουργούν με βάση το μηχανισμό της αγοράς υπάρχει ανάγκη κρατικής παρέμβασης. Η παρέμβαση του κράτους ήταν φυσικά πολύ πιο σημαντική σε έκταση και σε σοβαρότητα στις οικονομίες που λειτούργησαν κατά το παρελθόν με μορφή κατευθυνόμενης οικονομίας.

Η υλοποίηση των αποφάσεων αυτών δεν γίνεται μέσω του μηχανισμού των τιμών, που χρησιμοποιεί ο ιδιωτικός τομέας για την υλοποίηση των δικών του αποφάσεων, αλλά με άλλα μέσα που έχει στη διάθεση του ο δημόσιος τομέας.

Το κράτος παρεμβαίνει για να

  • διορθώνει ορισμένες ατέλειες και αδυναμίες που εμποδίζουν το μηχανισμό της αγοράς να λειτουργήσει αποτελεσματικά
  • περιορίσει τις μεγάλες ανισότητες στη διανομή του εισοδήματος μεταξύ των διαφόρων ομάδων, χρησιμοποιώντας μέτρα όπως προοδευτική φορολογία εισοδήματος που επιβαρύνει κυρίως τα νοικοκυριά με υψηλά εισοδήματα, διάφορες παροχές σε χρήμα ή σε είδος που ωφελούν κυρίως τα φτωχότερα νοικοκυριά κ.ά, για να παραχθούν τα λεγόμενα δημόσια αγαθά καθώς και για να επηρεάσει την οικονομική δραστηριότητα.