Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Closed investment company / mutual fund)

Εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου είναι μία κλειστού τύπου επένδυση με σκοπό τη διαχείριση χαρτοφυλακίου κινητών αξιών, με έσοδα από μερίσματα, τόκους, κέρδη από αγοροπωλησίες χρεογράφων κλπ. […]