Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Closed investment company / mutual fund)

Εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου είναι μία κλειστού τύπου επένδυση με σκοπό τη διαχείριση χαρτοφυλακίου κινητών αξιών, με έσοδα από μερίσματα, τόκους, κέρδη από αγοροπωλησίες χρεογράφων κλπ.

Η βασική διαφορά ανοικτού – κλειστού τύπου επένδυσης είναι ότι η εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου εκδίδει μετοχές οι οποίες αποτιμώνται και διαπραγματεύονται όπως ακριβώς και οι μετοχές κάθε άλλης ανώνυμης εταιρίας στο χρηματιστήριο.

Η τιμή διαμορφώνεται καθημερινά στο χρηματιστήριο ανάλογα με την προσφορά και την ζήτηση για την μετοχή και μπορεί να διαφέρει από την εσωτερική αξία (σχεδόν πάντα διαφέρει), δηλαδή μπορεί να αποτιμάται με premium ή με discount.

Κανονικά η τιμή της μετοχής της εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου θα έπρεπε να ισούται με την εσωτερική αξία της αλλά αυτές διαπραγματεύονται με discount της τάξης του 10-20%.