Ανελαστική Ζήτηση (Anelastic demand)

Ανελαστική ζήτηση είναι η ζήτηση ενός αγαθού όταν μια μεταβολή της τιμής του έχει ως αποτέλεσμα μια μικρότερη μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας, σε ποσοστιαίους όρους. […]

Εισοδηματική Ελαστικότητα Ζήτησης (Income elasticity of demand)

Εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης είναι η μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας ενός προϊόντος, σε σχέση με τη μεταβολή του εισοδήματος των καταναλωτών. […]

Σταυροειδής Ελαστικότητα Ζήτησης (Cross elasticity of demand)

Σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης είναι ένας δείκτης που μετράει πως μια μεταβολή της τιμής ενός αγαθού Β, επηρεάζει την ζητούμενη ποσότητα ενός αγαθού Α, όταν αυτά συνδέονται μεταξύ τους. […]

Ελαστικότητα Ζήτησης (Price elasticity of demand)

Eλαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι ένας δείκτης που μετρά το βαθμό στον οποίο η ζητούμενη ποσότητα ενός προϊόντος ανταποκρίνεται στη μεταβολή της τιμής του. […]

Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ελαστικότητας Ζήτησης (Factors affecting elasticity of demand)

Ο βαθμός ελαστικότητας της ζήτησης ως προς την τιμή ενός προϊόντος εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες: […]