Εναλλακτικά Περιουσιακά Στοιχεία (Alternative assets)

Εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία είναι μη παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης όπως κεφάλαια υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου, κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου κτλ. […]