Ενεχυρίαση Εισπρακτέων Απαιτήσεων (Assignment of accounts receivable)

Ενεχυρίαση εισπρακτέων απαιτήσεων είναι η ενεχυρίαση των απαιτήσεων μιας επιχείρησης έναντι λήψης δανείου. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση μεταβιβάζει […]