Ενεχυρίαση Εισπρακτέων Απαιτήσεων (Assignment of accounts receivable)

Ενεχυρίαση εισπρακτέων απαιτήσεων είναι η ενεχυρίαση των απαιτήσεων μιας επιχείρησης έναντι λήψης δανείου.

Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση μεταβιβάζει τους λογαριασμούς των πελατών της, δηλαδή τα αντίγραφα των τιμολογίων, στο δανειστή που μπορεί να είναι τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα, και έναντι αυτών λαμβάνει δάνειο.