Αποθεματικό Κεφάλαιο (Valuation reserve)

Αποθεματικό κεφάλαιο είναι ένας ειδικός Λογαριασμός που έχει συσταθεί για να βοηθήσει μια εταιρία να αντισταθμίσει ενδεχόμενες απώλειες σε λογαριασμούς του Ισολογισμού της ή σε περίπτωση μεταβολής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της. […]