Επιταγές Αποδοχής Τράπεζας (Bankers' acceptances)

Επιταγές αποδοχής τράπεζας είναι μια απαίτηση να καταβληθεί το αναγραφόμενο ποσό σε συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία. Χρησιμοποιούνται κυρίως σε διεθνείς εμπορικές συναλλαγές οι οποίες χρηματοδοτούνται από τράπεζες. […]