Μητρική Εταιρεία / Εταιρεία Συμμετοχών (Holding company)

Εταιρεία συμμετοχών (holding company) είναι μια εταιρεία η οποία συγκεντρώνει στο χαρτοφυλάκιο της την πλειοψηφία των μετοχών άλλων εταιρειών που λογίζονται θυγατρικές της. […]