Μητρική Εταιρεία / Εταιρεία Συμμετοχών (Holding company)

Εταιρεία συμμετοχών (holding company) είναι η μητρική εταιρεία ενός ομίλου επιχειρήσεων η οποία συγκεντρώνει στο χαρτοφυλάκιο της την πλειοψηφία των μετοχών άλλων εταιρειών που λογίζονται θυγατρικές της και τις ελέγχει.

Χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών (financial holding company) είναι το χρηματοδοτικό ίδρυμα, οι θυγατρικές του οποίου είναι αποκλειστικά πιστωτικά ιδρύματα, επενδυτικές εταιρείες ή άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα από τα οποία ένα τουλάχιστον είναι πιστωτικό ίδρυμα ή επενδυτική εταιρεία.