Ετήσια Έκθεση / Ετήσιος Απολογισμός (Annual report)

Ετήσιος απολογισμός είναι η καθιερωμένη ετήσια έκθεση η οποία καταρτίζει μια εταιρεία απευθυνόμενη προς τους μετόχους της και αποτυπώνει τη συνοπτική εικόνα της εταιρείας κατά την ημερομηνία σύνταξής της αναφορικά με: […]