Ετήσια Έκθεση / Ετήσιος Απολογισμός (Annual report)

Ετήσιος απολογισμός είναι η καθιερωμένη ετήσια έκθεση η οποία καταρτίζει μια εταιρεία για την ετήσια Γενική Συνέλευση απευθυνόμενη προς τους μετόχους της, και αποτυπώνει τη συνοπτική εικόνα της εταιρείας κατά την ημερομηνία σύνταξής της αναφορικά με:

  • τη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της εταιρείας
  • τη διεύθυνση του τόπου φύλαξης μητρώων
  • το μετοχικό κεφάλαιο (σε περίπτωση εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο)
  • το μητρώο μελών

H ετήσια έκθεση συνοδεύεται από τις οικονομικές καταστάσεις και αναλυτικές καταστάσεις των λογαριασμών των χρεογράφων, των ακινήτων και των αποθεματικών της εταιρείας που αφορούν στο προηγούμενο οικονομικό έτος, πιστοποιημένες από το διοικητικό συμβούλιο και τις εκθέσεις ορκωτών λογιστών.