Μέση Φορολογική Επιβάρυνση (Average tax burden)

Μέση φορολογική επιβάρυνση είναι ένας δείκτης, ο οποίος δείχνει το ύψος του μέσου φορολογικού βάρους, είτε κατά μονάδα προϊόντος είτε κατά ένα φορολογούμενο πολίτη. Ο δείκτης κατά μονάδα προϊόντος δείχνει […]

Φόρος (Tax)

Φόρος είναι το μέρος του εισοδήματος των ιδιωτών που μεταβιβάζεται στο δημόσιο τομέα μέσω της φορολογίας, ώστε ο δημόσιος τομέας να μαζέψει τους οικονομικούς πόρους που χρειάζεται για καλύψει τις δαπάνες για τις δραστηριότητες του. […]