Φόρος Κερδών / Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (Tax profit / Legal entity income tax)

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων είναι ένας άμεσος φόρος που περιορίζει το εισόδημα των μετόχων και εκείνο της επιχείρησης, με συνέπεια τη μείωση των επιπέδων κατανάλωσης και επένδυσης. […]