Φόρος Κερδών / Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (Tax profit / Legal entity income tax)

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων (πχ Α.Ε.) είναι ένας άμεσος φόρος που περιορίζει το εισόδημα των μετόχων και εκείνο της επιχείρησης, με συνέπεια τη μείωση των επιπέδων κατανάλωσης και επένδυσης.

Η πρώτη επίδραση δεν θεωρείται σημαντική δεδομένου οι μέτοχοι ανήκουν σε υψηλά εισοδηματικά κλιμάκια των οποίων η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι χαμηλή.

Αντίθετα, η αύξηση του φόρου έχει αρνητικές επιπτώσεις στην επενδυτική δραστηριότητα γιατί ενισχύει το κόστος κεφαλαίου και έτσι αποθαρρύνει την ανάληψη νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Αρνητική επίπτωση έχει επίσης ο υψηλός φορολογικός συντελεστής και από την άποψη της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των φόρων γιατί αποθαρρύνει τους εγχώριους και τους ξένους επενδυτές, όταν σε άλλες χώρες εφαρμόζονται χαμηλοί συντελεστές του φόρου επί των κερδών.

Επιπλέον, ο φόρος αυτός εκλαμβάνεται ως κόστος παραγωγής από τις επιχειρήσεις και μετακυλίεται στις τιμές των παραγομένων αγαθών ή υπηρεσιών.