Προθεσμιακό Συμβόλαιο (Forward contract)

Προθεσμιακό συμβόλαιο (forward contract) είναι μία σημερινή συμφωνία και υποχρέωση για μία αγοραπωλησία σε προκαθορισμένη μελλοντική χρονική στιγμή (maturity) και σε προκαθορισμένη τιμή (delivery price). […]

Παραίτηση (δικαιώματος) (Abandon)

Παραίτηση ονομάζεται η άρνηση εξάσκησης ενός option κατά την ημερομηνία λήξης του. Αυτό συμβαίνει όταν ένα option είναι out of the money κατά την ημερομηνία λήξης του. […]