Φόβος της Μετάνοιας (Fear of regret)

Φόβος της μετάνοιας είναι ο ευριστικός κανόνας που παρατηρείται όταν οι επενδυτές, προκειμένου να αποφύγουν το συναίσθημα της μετάνοιας που θα προκύψει από μια λανθασμένη τους απόφαση, μπορεί να πάρουν αποφάσεις που δεν είναι ορθολογικές. […]