Γεωργικές Αντισταθμιστικές Εισφορές (Agricultural corrective levies)

Γεωργικές αντισταθμιστικές εισφορές είναι ένα είδος δασμού, ο οποίος αποβλέπει στην προστασία των εγχώριων γεωργικών προϊόντων έναντι των ξένων ομοειδών εμπορευμάτων. […]