Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (Return on equity (ROE))

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων είναι ένας χρηματοοικονομικός δείκτης που δείχνει πόσο αποδοτικά χρησιμοποιεί μια εταιρεία τα κεφάλαια της για να δημιουργήσει πρόσθετα έσοδα (κέρδη), και εκφράζεται σε ποσοστιαίες μονάδες. […]

Ιδία Κεφάλαια (Equity / Equity capitals)

Ίδια κεφάλαια ή Καθαρή Θέση μιας εταιρίας συνιστούν (1) το μετοχικό κεφάλαιο, (2) τα Αποθεματικά, (3) τα δωρεάν χορηγηθέντα κεφάλαια και (4) οι Υποχρεώσεις της ατομικής επιχείρησης προς τον φορέα της. […]