Απασχολούμενο Κεφάλαιο (Capital employed)

Απασχολούμενο κεφάλαιο είναι το άθροισμα των ιδίων κεφαλαίων και των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων μιας επιχείρησης.