Ιδιωτικό Διαθέσιμο Εισόδημα (Disposable personal income)

Ιδιωτικό διαθέσιμο εισόδημα είναι το εισόδημα που ο ιδιωτικός τομέας έχει στη διάθεση του να δαπανήσει και ισούται με το εισόδημα που προκύπτει από ιδιωτικές δραστηριότητες συν τις αμοιβές που λαμβάνει ο ιδιωτικός τομέας από το δημόσιο μείον τους φόρους που καταβάλλονται στο Δημόσιο. […]