Ιδιωτικό Διαθέσιμο Εισόδημα (Disposable personal income)

Ιδιωτικό διαθέσιμο εισόδημα είναι το εισόδημα που ο ιδιωτικός τομέας έχει στη διάθεση του να δαπανήσει και ισούται με το εισόδημα που προκύπτει από ιδιωτικές δραστηριότητες συν τις αμοιβές που λαμβάνει ο ιδιωτικός τομέας από το δημόσιο μείον τους φόρους που καταβάλλονται στο Δημόσιο.

Ιdiotiko diathesimo eisodima (disposable income) - Euretirio

όπου:
Υ = ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
NFP = καθαρές αμοιβές συντελεστών από το εξωτερικό
TR = μεταβιβαστικές πληρωμές του δημοσίου
INT = τόκοι για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους
Τ = φόροι

Από την εξίσωση φαίνεται ότι το ιδιωτικό διαθέσιμο εισόδημα ισούται με το εισόδημα του ιδιωτικού τομέα που αποκτάται στο εσωτερικό (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) και στο εξωτερικό (καθαρές αμοιβές συντελεστών από το εξωτερικό) συν τις μεταβιβάσεις του δημόσιου τομέα προς τον ιδιωτικό, (μεταβιβαστικές πληρωμές, και τόκοι για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους μείον τους φόρους που καταβάλλονται στο δημόσιο).

Το μέρος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος που δεν είναι στη διάθεση του ιδιωτικού τομέα, αποτελεί το καθαρό εισόδημα του δημόσιου τομέα.