Ημερολογιακές Εγγραφές (Journal entries)

Ημερολογιακές εγγραφές είναι οι καταχωρίσεις λογιστικών γεγονότων στο Ημερολόγιο και χρησιμοποιούνται για να αποτυπωθούν τα λογιστικά γεγονότα της επιχείρησης που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης. […]

Αντιλογισμός (Reversal entry)

Αντιλογισμός είναι μια καταχώρηση ημερολογιακής εγγραφής στη Λογιστική, που είναι αντίστροφη μιας λάθος εγγραφής. Η εγγραφή του αντιλογισμού ακυρώνει όλη την αρχική εγγραφή (πλήρης αντιλογισμός) ή τμήμα της (μερικός αντιλογισμός). […]