Ημερολογιακές Εγγραφές (Journal entries)

Ημερολογιακές εγγραφές είναι οι καταχωρίσεις λογιστικών γεγονότων στο Ημερολόγιο και χρησιμοποιούνται για να αποτυπωθούν τα λογιστικά γεγονότα της επιχείρησης που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης. […]

Ημερολόγιο (Subsidiary journal)

Ημερολόγιο είναι το λογιστικό βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται, με χρονολογική σειρά, οι επιδράσεις των λογιστικών γεγονότων με την μορφή χρεώσεων και πιστώσεων, στα στοιχεία του Ενεργητικού, του Παθητικού και της Καθαρής Θέσης. […]