Μέσο Σταθμικό Μηνιαίο Εισόδημα (Average weighted monthly earnings)

Μέσο σταθμικό μηνιαίο εισόδημα είναι ο μέσος μισθός ο οποίος προκύπτει από το σύνολο των αμοιβών που εισπράττει ένας εργαζόμενος καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας του, από την πρόσληψη μέχρι τη συνταξιοδότησή του. […]

Έσοδο (Income)

Έσοδο είναι κάθε αύξηση που παρουσιάζουν τα οικονομικά στοιχεία μιας επιχείρησης στη διάρκεια της λογιστικής χρήσης, είτε υπό τη μορφή αύξησης στοιχείων του Ενεργητικού είτε με μείωση των Υποχρεώσεων.

Εάν υπάρχει εισροή χρηματοοικονομικών πόρων (συνήθως μετρητών ή απαιτήσεων) στην επιχείρηση, τότε υπάρχει αύξηση της Καθαρής Θέσης και αύξηση του Ενεργητικού.